Terms of Use

เงื่อนไขการใช้งาน

การเข้าถึงและการใช้ส่วนใดก็ตามของแพลตฟอร์มที่มีรหัสผ่านป้องกัน และ/หรือ ได้รับการรักษาความปลอดภัย และ/หรือ การใช้บริการ ถูกจำกัดให้สามารถทำได้เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ท่านจะต้องไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มและ/หรือบริการนี้ หรือข้อมูลที่ได้รับการป้องกันอื่นๆ ผ่านวิธีใดก็ตามที่เราไม่ได้กำหนดไว้โดยเจตนาสำหรับการใช้งานจำเพาะของท่าน การละเมิดข้อกำหนดนี้อาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

 1. เว็บไซต์

  เว็บไซต์ www.yalesmart.com/th ดำเนินการเพื่อและในนาม อัสซ่า อะบลอย ประเทศไทย และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยใช้เว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกัน แต่ไม่ต้องรับผิดร่วมกันหรือแทนกันไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามว่า “อัสซ่า อะบลอย”, “เรา” หรือ “บริษัท”) สำหรับใช้ในอินเดีย
  บุคคล กิจการ บริษัท หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรใดก็ตามที่เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้จะถูกเรียกแทนด้วยคำว่า “ท่าน”.

 2. ข้อตกลงการใช้งานและการยอมรับ

  1. กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด

   ข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดในการใช้และเข้าถึงเว็บไซต์ (ที่ระบุด้านล่าง) และการใช้บริการของท่าน ด้วยการเข้าเว็บไซต์ และ/หรือ การใช้บริการ ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงการใช้งานของบริษัทสำหรับการใช้เว็บไซต์นี้ และข้อตกลงการใช้งานนี้บังคับใช้กับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของท่านเท่านั้น หากท่านไม่เห็นชอบกับข้อตกลงการใช้งานนี้ ท่านไม่ควรใช้เว็บไซต์นี้ต่อ บริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงการใช้งานนี้เป็นครั้งคราวตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านทราบ
   ท่านตกลงว่าข้อตกลงการใช้งานที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมจะบังคับใช้กับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของท่านหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ดังกล่าว

  2. ข้อตกลงการใช้งานทั่วไป

   ท่านตกลงว่า: -

   • จะเข้าถึง และ/หรือ ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและด้วยวิธีการที่เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นเสมอ และตกลงด้วยว่าจะทำกิจกรรมใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการบริการโดยสุจริต
   • จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริการเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และตกลงว่าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลดังกล่าว
 3. การมีคุณสมบัติ

  ท่านต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน การที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านยอมรับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ และตกลงรับผิดชอบต่อ: (i) การกระทำของท่าน; (ii) ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือการซื้อสินค้าของท่าน และ (iii) การยอมรับและการปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานของท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ท่านต้องหยุดใช้/เข้าเว็บไซต์นี้ และหยุดใช้บริการ

 4. สินค้าและบริการ

  การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หมายความว่าท่านยอมรับและตกลงว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทว่าสินค้าและบริการใดบ้างที่บริษัทส่งมอบให้ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (โดยเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน) จะมีผลบังคับกับการส่งมอบสินค้า และ/หรือ บริการทั้งหมดให้แก่ท่านโดยบริษัทตามคำสั่งที่ท่านส่งให้บริษัทจากการใช้เว็บไซต์นี้
  นอกจากนี้ท่านยังรับทราบและตกลงว่าบริษัทอาจทำการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นครั้งคราว โดยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้หรือโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านทราบ
  ท่านตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขที่ไดรับการแก้ไขเพิ่มเติมจะ (โดยเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานนี้) มีผลบังคับกับการส่งมอบสินค้า และ/หรือ บริการทั้งหมดให้แก่ท่านโดยบริษัทตามคำสั่งที่ท่านส่งให้บริษัทจากการใช้เว็บไซต์นี้หลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ดังกล่าว

 5. ลำดับความสำคัญ

  หากเกิดการขัดกันระหว่างข้อตกลงการใช้งานนี้ เว็บไซต์นี้ หรือข้อตกลงและเงื่อนไข:

  • ข้อตกลงการใช้งานนี้จะมีผลบังคับเหนือกว่าเว็บไซต์นี้และข้อตกลงและเงื่อนไข และ
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีผลบังคับเหนือกว่าเว็บไซต์นี้
 6. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับล็อกอิน

  ท่านจะสามารถส่งคำสั่งซื้อหรือใช้บริการบางประการของบริษัทโดยใช้เว็บไซต์นี้ได้หากท่านได้สร้างหรือได้รับชื่อผู้ใช้สำหรับล็อกอินและรหัสผ่านจากบริษัทเท่านั้น
  ท่านตกลงว่าท่านจะรับผิดชอบต่อการคุ้มครอง การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ และการรักษา ความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการล็อกอินของท่าน
  นอกจากนี้ท่านยังรับทราบและตกลงว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ส่งให้บริษัทโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการล็อกอินที่บริษัทออกให้ท่าน และท่านมีความรับผิดต่อคำสั่งซื้อทั้งหมด (ทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต) ที่ส่งให้บริษัทโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการล็อกอินซึ่งบริษัทออกให้ท่าน
  ท่านตกลงว่าจะปลดปล่อยและรับผิดชดใช้แทนบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน (ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต)
  บริษัทอาจจำกัดการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน โดยการปฏิเสธการเข้าสู่เว็บไซต์นี้หรือโดยการบอกกล่าวท่านเป็นลายลักษณ์อักษร

 7. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

  การมีและรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  ในทำนองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงตามสมควรในส่วนของพื้นผิว วัสดุ การออกแบบ สี ระดับความเข้มของสีและรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ก็อาจเกิดขึ้นได้
  นอกจากนี้ภาพประกอบ รูปภาพและวีดีโอทั้งหมดในเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อการแสดงแทนเท่านั้น และไม่มีผลผูกมัดในรายละเอียดสำหรับพื้นผิว วัสดุ การออกแบบ สี ระดับความเข้มของสีและรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  ดังนั้นท่านจึงควรตรวจสอบการมีและรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ แม้ว่าท่านจะเคยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ มาก่อนแล้วก็ตาม
  หากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย บริษัทจะไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ ก็ตามสำหรับการสูญหายหรือความเสียหาย (รวมทั้งความเสียหายต่อเนื่อง) ไม่ว่าจะเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้กล่าวไปข้างต้น

 8. คำสั่งซื้อ

  คำสั่งใดๆ ก็ตามที่ท่านส่งให้บริษัทเพื่อซื้อสินค้าและบริษัทโดยใช้เว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการพิจารณายอมรับจากบริษัทตามข้อตกลงและเงื่อนไขเสียก่อน
  การยืนยันว่าได้รับคำสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ท่านส่งให้บริษัทโดยใช้เว็บไซต์นี้ไม่ได้หมายความว่าบริษัทยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน
  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ท่านส่งให้บริษัทโดยใช้เว็บไซต์นี้ ด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งรวมทั้งการขาดสินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อ ความผิดพลาดด้านราคา ความผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ หรือความผิดพลาดในคำสั่งซื้อของท่าน
  บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบหากไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน หลังจากที่บริษัทได้พิจารณาคำสั่งซื้อดังกล่าวแล้ว
  ท่านไม่สามารถยกเลิกหรือยืดเวลาคำสั่งซื้อที่ส่งให้บริษัทโดยใช้เว็บไซต์นี้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน ดังนั้นท่านจึงควรตรวจทานคำสั่งซื้อสินค้าและบริการอย่างละเอียดก่อนที่จะส่งให้บริษัท
  เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคำสั่งซื้อของท่านในกรณีที่เราไม่สามารถได้รับอนุญาตให้ทำการชำระเงิน มีข้อจำกัดในการขนส่งสำหรับสินค้านั้นๆ สินค้าที่สั่งขาดสต็อก หรือไม่ผ่านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของเราและถูกถอนออก มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ในส่วนของรายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือท่านไม่ผ่านเกณฑ์การมีคุณสมบัติที่ระบุในข้อตกลงการใช้งาน
  ท่านต้องรับความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่เวลาที่ส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุ การเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จะส่งผ่านให้ท่านเมื่อเราได้รับเงินทั้งหมดที่ต้องชำระสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวมทั้งค่าส่ง หรือทันทีที่ส่งมอบส่งสินค้า หากเกิดขึ้นภายหลัง
  นอกจากนี้เรายังอาจปฏิเสธไม่ดำเนินกระบวนการและยอมรับธุรกรรมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใดก็ตามและเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นสมควร เราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามเนื่องจากการที่เราถอนสินค้าออกจากเว็บไซต์ ไม่ว่าสินค้านั้นจะถูกขายหรือไม่ก็ตาม การตัด การตรวจคัดกรองหรือการแก้ไขเอกสารหรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ การปฏิเสธไม่ทำธุรกรรม หรือการยกเลิกหรือระงับธุรกรรมใดๆ ก็ตามหลังจากที่ได้เริ่มดำเนินกระบวนการไปแล้ว

 9. ความผิดพลาด

  ท่านรับทราบและตกลงว่าแม้จะมีความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็ตาม แต่เว็บไซต์อาจแสดงราคาหรือข้อมูลสินค้าและบริการไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาด การทุจริต หรือเหตุการณ์ในทำนองเดียวกัน
  ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือปรับราคาสินค้าและบริการที่ท่านสั่งซื้อโดยใช้เว็บไซต์นี้ให้มีราคาและข้อมูลที่ถูกต้อง

 10. การชำระเงิน

  การชำระเงินค่าสินค้าและบริการที่สั่งโดยใช้เว็บไซต์นี้จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข
  Iหากท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต ชาร์จการ์ด หรือบัตรที่ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการรูปแบบอื่น (บัตร)ท่านเห็นชอบกับการที่บริษัทคิดค่าบริการในการดำเนินการดังกล่าวตามที่กฎหมายอนุญาต

  หากท่านอนุญาตหรือทำการชำระเงินด้วยบัตรโดยใช้เว็บไซต์นี้ ท่านรับประกันและรับรองต่อบริษัทว่าท่านเป็นผู้ถือบัตร (หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตโดยชอบของผู้ถือบัตร) และอนุญาตให้บริษัทหักเงินค่าสินค้าและบริษัทที่ท่านสั่งจากบริษัทโดยใช้เว็บไซต์นี้จากบัตร

  นอกจากนี้ท่านยังรับทราบและตกลงว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อสินค้าและบริการโดยใช้ชื้อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน และบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านหรือผู้ถือบัตรทราบก่อนหักเงินจากบัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการที่ท่านสั่งซื้อจากบริษัทโดยใช้เว็บไซต์นี้

  สำหรับการชำระเงินโดยใช้บัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรเดบิต การทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวบนเว็บไซต์จะถูกประมวลผลโดยใช้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายชำระเงินออนไลน์ที่เป็นบุคคลที่สามที่มีความปลอดภัย ซึ่งเข้ารหัสรายละเอียดบัตรของท่านในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สำหรับการชำระเงินโดยใช้

  ธุรกรรมดังกล่าวทั้งหมดบนเว็บไซต์จะถูกดำเนินการโดยใช้แพลตฟอร์มการชำระเงินที่สอดคล้องกับธุรกรรมนั้นๆ เราไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับจากการที่บุคคลที่สามเหล่านี้เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งข้อมูลใดๆ ที่ท่านส่งให้เมื่อเข้าถึงหรือสั่งสินค้าจากเว็บไซต์

 11. การคืนสินค้า

  ในกรณีที่บริษัทตกลงยอมรับการคืนสินค้าที่ไม่ได้เสียหาย ส่งให้เกินจำนวนที่สั่ง ส่งให้โดยไม่ถูกต้องหรือมีความชำรุดบกพร่อง ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันของบริษัท หรือไม่อยู่ภายใต้การรับประกันต่อผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องใดๆ บริษัทอาจคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการคืนสินค้าดังกล่าว

  หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษานโยบายการคืนและแลกเปลี่ยนสินค้าของเรา

 12. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

  ในกรณีที่บริษัทตกลงให้ท่านยกเลิกหรือเลื่อนเวลาคำสั่งซื้อที่ส่งให้บริษัทโดยใช้เว็บไซต์นี้ตามข้อ 7 ของข้อตกลงการใช้งาน บริษัทอาจคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

 13. ทรัพย์สินทางปัญญา

  เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ รวมทั้งข้อความ กราฟฟิก รูปภาพ วีดีโอ ซอฟต์แวร์ ชื่อ ตราสินค้า โลโก้และเครื่องหมายการค้าเป็นลิขสิทธิ์ และเป็นของหรือได้รับอนุญาตโดยบริษัท นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของและภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในและเว้นแต่จะระบุอย่างเปิดเผยในข้อตกลงการใช้งานนี้ ท่านต้องไม่ดำเนินการต่อไปนี้ไม่ว่าในลักษณะใดหรือด้วยวิธีการใดก็ตาม:

  • ทำสำเนา ดัดแปลง ทำซ้ำ ถอดความ เก็บรักษา ขาย แปล ดัดแปลง ใส่กรอบ ส่ง ดาวน์โหลด อัพโหลด โพสต์ แจกจ่าย พิมพ์ แสดง กระจาย ปฏิบัติ เผยแพร่หรือผลิตงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องจากส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้
  • ใช้ ทำสำเนาหรือเลียนแบบชื่อ ตราสินค้า โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัท หรือ
  • ขายข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ได้มาจากส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน
   ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การออกแบบ สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน
 14. การจำกัดการใช้

  เว้นแต่จะระบุอย่างเปิดเผยในข้อตกลงการใช้งานนี้ หรือได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยไม่ใช่สิทธิเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว มีข้อจำกัดและสามารถเพิกถอนได้ สำหรับการใช้งานเป็นการส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้าของท่าน หรือเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การขายหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของท่านเอง และท่านต้องไม่ใช้ ส่งต่อหรือเปิดเผยเนื้อหาของหรือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ต่อบุคคลหรือกิจการใดๆ ก็ตาม
  ท่านต้องไม่ใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ (รวมทั้งโดยการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink)) สำหรับการใช้ การขาย การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การแสดงหรือการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ การบริการ บริษัทหรือตราสินค้าของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ นอกเหนือจากบริษัท
  การใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานนี้ รวมทั้งข้อ 6, 8, 14 และ 18 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อตกลงและเงื่อนไขในการที่เราส่งมอบสินค้าและบริการให้ท่าน (รวมทั้งการกำหนดราคา) ต่อบุคคลที่สาม
  โดยไม่เป็นการจำกัดเงื่อนไขที่กล่าวไปข้างต้น ท่านได้รับอนุญาตโดยไม่ใช่สิทธิเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว มีข้อจำกัดและสามารถเพิกถอนได้ ในการดู ส่งอีเมล์ ดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนาข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ แต่เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้าของท่านเท่านั้น หรือเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การขายหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของท่านเอง ในการดำเนินการดังกล่าว ท่านต้องมีข้อความสงวนลิขสิทธิ์และข้อความอื่นๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้
  ห้ามมิให้นำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไปใช้กับเว็บไซต์ แพลตฟอร์มหรือเครื่องมืออื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม
  หากท่านใช้เนื้อหาหรือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเปิดเผยโดยข้อตกลงการใช้งานนี้ บริษัทอาจเพิกถอนการอนุญาตให้ท่านใช้เว็บไซต์นี้ และเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ท่านต้องทำลายสำเนาและเอกสารทั้งหมดที่ทำซ้ำขึ้นไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท
  ท่านอาจลิงค์เว็บไซต์ของท่านเข้ากับเว็บไซต์นี้โดยไม่ใช่สิทธิเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว มีข้อจำกัดและสามารถเพิกถอนได้ โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่โพสต์ลิงค์ของเว็บไซต์นี้ลงบนเว็บไซต์ใดๆ ที่อาจถูกพิจารณาว่าเป็นเว็บไซต์ลามก หมิ่นประมาท ข่มขู่ น่ารังเกียจ ประสงค์ร้ายหรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  อัสซ่า อะบลอย ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดและปิดลิงค์ใดๆ และทั้งหมดถึงเว็บไซต์นี้ หากบริษัทเพิกถอนสิทธิของท่านในการลิงค์กับเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าจะถอดและปิดลิงค์ทั้งหมดมายังเว็บไซต์นี้ทันที

 15. การจำกัดกิจกรรม

  ท่านตกลงและให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่:

  • ปลอมเป็นบุคคลหรือกิจการใดๆ หรือระบุข้อความอันเป็นเท็จ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับบุคคลหรือกิจการใดๆ
  • ใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดกับกฎหมาย
  • พยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแทรกแซงหรือขัดขวางระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือบริการ
  • โพสต์ สนับสนุนหรือส่งเอกสารต้องห้ามใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการ
  • แทรกแซงการใช้เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลอื่น
  • ใช้หรืออัพโหลดไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งซอฟต์แวร์หรือสื่อใดๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุผลที่จะสงสัยว่าอาจมีไวรัส ส่วนประกอบที่อาจก่อความเสียหาย มัลแวร์หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลในเว็บไซต์เสียหาย หรือทำลายหรือแทรกแซงการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์หรือบริการของลูกค้ารายอื่น และ
  • ใช้เว็บไซต์หรือบริการด้วยประการอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน มาตรฐานอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  1. สิทธิแต่ไม่ใช่หน้าที่ในการตรวจติดตามเนื้อหา

   เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้: -

   • ติดตาม คัดกรองหรือควบคุมด้วยประการใดก็ตามซึ่งกิจกรรม เนื้อหาหรือสื่อใดๆ บนเว็บไซต์ และ/หรือ ผ่านทางการบริการ เราอาจใช้วิจารณญาณของเราแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในที่นี้ และอาจดำเนินการใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม
   • ป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการของลูกค้ารายใดก็ตาม
   • รายงานกิจกรรมใดๆ ที่สงสัยจะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ที่บังคับใช้ต่อหน่วยงานที่เหมาะสม และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว และ/หรือ
   • ขอข้อมูลใดๆ จากท่านเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน และ/หรือ การเข้าเว็บไซต์เมื่อไรก็ตาม และใช้สิทธิของเราตามเงื่อนไขข้อนี้หากท่านปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านได้มอบ หรือหากเรามีเหตุผลอันควรสงสัยว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นเท็จ
  2. ข้อจำกัด

   การใช้บริการถูกจำกัดให้สามารถทำได้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีอายุครบตามกฎหมายและมีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าที่ได้ละเมิดหรือกำลังละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับสิทธิในการใช้บริการใดๆ ถาวรหรือชั่วคราว จะต้องไม่ใช้บริการ แม้ว่าจะผ่านข้อกำหนดในข้อ 15.2 ก็ตาม

 16. คำเตือน

  ท่านควรใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ไม่ทำให้ท่านเสี่ยงติดไวรัส หรือการแทรกแซงรูปแบบอื่น ซึ่งอาจทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านได้รับความเสียหายได้
  บริษัทไม่รับรองความถูกต้อง ความเพียงพอหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ และบริษัทไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลให้เว็บไซต์นี้เป็นปัจจุบัน หากกฎหมายอนุญาต บริษัทจะไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายต่อเนื่อง) ที่เป็นผลมาจากการที่ท่านเชื่อมั่นในความถูกต้องหรือเป็นปัจจุบันของเว็บไซต์นี้
  ท่านรับทราบว่ามีความเสี่ยงที่จะมีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลของท่านโดยใช้เว็บไซต์นี้
  หากกฎหมายอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือมีความรับผิดต่อเรื่องใดก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

 17. เว็บไซต์ที่ถูกลิงค์

  เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
  ลิงค์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และบริษัทไม่อนุมัติ หรือให้การรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านี้ ท่านต้องรับความเสี่ยงจากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวทุกประการ

 18. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้) เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานนี้ และมีผลบังคับกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน

 19. ความยินยอมในการรับอีเมล์

  ท่านยินยอมและอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากท่าน (รวมทั้งข้อมูลส่วนตัว) เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมล์เพื่อให้ข้อมูลและส่งเสริมการขายให้ท่าน การที่ท่านให้ความเห็นชอบกับเงื่อนไขของข้อ 18 นี้จะถือว่าเป็นการให้ความยินยอมของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอีเมล์ขยะ (ไม่ว่าจะในสิงคโปร์หรือประเทศอื่นใดก็ตาม) ทั้งนี้ในเวลาต่อมาท่านอาจเลือกออกจากการรับอีเมล์ส่งเสริมการขายโดยการคลิกไฮเปอร์ลิงค์ที่เหมาะสมในอีเมล์ส่งเสริมการขาย

 20. การรับผิดชดใช้แทน

  หากกฎหมายอนุญาต ท่านตกลงว่าจะรับผิดชดใช้แทนและทำให้บริษัทปลอดภัยและพ้นจากคดีความ การดำเนินคดี การร้องเรียน การทวงถาม ความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทอันเป็นผลจากการที่ท่านละเมิดข้อตกลงการใช้งานนี้

 21. การจำกัดความรับผิด

  หากกฎหมายอนุญาต เงื่อนไขหรือการรับรองใดๆ ก็ตามที่อาจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานนี้ให้ตัดออกไป

  หากกฎหมายอนุญาตและโดยเป็นไปตามย่อหน้าต่อไปของข้อ 18 นี้ ท่านตกลงว่าบริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ และจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นทั้งในทางสัญญา ทางละเมิดหรืออื่นๆ สำหรับค่าใช้จ่าย การบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายทุกประเภท (รวมทั้งความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม พิเศษหรือต่อเนื่องทุกประเภท การสูญเสียกำไร การสูญหายหรือความผิดพลาดของข้อมูล การชะงักงันของธุรกิจ หรือต้นทุนทางอ้อม) ที่อาจเกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลอื่นใด (ไม่ว่าจะโดยความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของบริษัทหรืออื่นๆ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทเจตนากระทำการโดยทุจริต) ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องไม่ว่าในทางใดก็ตามกับการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้
  หากท่านได้รับสิทธิ หรือบริษัทได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามพันธะหน้าที่โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางหรือของรัฐซึ่งไม่สามารถตัดออกได้ เงื่อนไขของข้อ 18 นี้จะถูกตีความตามสิทธิหรือพันธะหน้าที่ดังกล่าว และหากกฎหมายอนุญาต บริษัทขอจำกัดความรับผิดของตนอย่างเปิดเผยภายใต้กฎหมายดังกล่าวเท่าที่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
  ตามความในย่อหน้าก่อนของข้อ 18 นี้ ท่านตกลงว่าความรับผิดของบริษัท (ซึ่งไม่สามารถจำกัดได้เกินกว่าข้อความต่อไปนี้) จะจำกัดเฉพาะ:

  • ในกรณีที่บริษัทส่งสินค้าให้ ข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ (แล้วแต่บริษัทจะเลือก):
   • การเปลี่ยนสินค้ามาทดแทน หรือการส่งสินค้าที่เทียบเท่ากัน
   • การซ่อมแซมสินค้า
   • การชำระค่าเปลี่ยนสินค้าใหม่ หรือการได้มาซึ่งสินเค้าที่เทียบเท่า
   • การชำระเงินค่าซ่อมสินค้า หรือ
  • ในกรณีที่บริษัทให้บริการ ข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ (แล้วแต่บริษัทจะเลือก):
   • การให้บริการอีกครั้ง หรือ
   • การชำระค่าใช้บริการที่บริษัทให้อีกครั้ง

  โดยไม่เป็นการลดผลบังคับของ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขก่อนหน้านี้ของข้อ 18 นี้เสมอ ความรับผิดรวมทั้งหมดของบริษัท (ถ้ามี) ที่มีต่อท่านซึ่งเกิดขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องไม่ว่าในทางใดก็ตามกับการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่บริษัทคิดจากท่านอันเกี่ยวเนื่องกับการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ซึ่งทำให้บริษัทมีความรับผิดใดๆ ดังกล่าวต่อท่าน
  เพื่อความกระจ่าง ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ก่อนหน้านี้ของข้อ 18 นี้ที่สามารถตีความได้ว่าบริษัทมีความรับผิดอย่างแท้จริงหรือถือว่ามีต่อท่านหรือบุคคลอื่นอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าด้วยทางใดก็ตามกับการใช้เว็บไซต์นี้

 22. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

  ข้อมูลทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ลิงค์และอื่นๆ) ที่อยู่บนเว็บไซต์ถูกจัดให้มี “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” เราและบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หุ้นส่วน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้เช่าสิทธิ และผู้จำหน่ายขอปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างเปิดเผยเท่าที่กฎหมายอนุญาต ต่อการรับรองหรือการรับประกันทุกประเภท ไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงการรับประกันด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ เนื้อหาหรือเนื้อหาของผู้ใช้ ทั้งเราและบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หุ้นส่วน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้เช่าสิทธิ และผู้จำหน่ายไม่ได้รับประกันหรือให้คำรับรองแต่อย่างใดว่า (i) เว็บไซต์จะตรงกับความต้องการของท่าน (ii) เว็บไซต์จะมีการชะงักงัน รวดเร็ว ปลอดภัยหรือปราศจากความผิดพลาด หรือ (iii) ผลลัพธ์ที่อาจได้จากการใช้เว็บไซต์ (รวมถึงข้อมูลและสื่อต่างๆ บนเว็บไซต์นี้) จะถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ น่าเชื่อถือ หรือตรงกับความต้องการของท่าน

  นี่เป็นเว็บไซต์สาธารณะ ท่านไม่ควรคาดหวังการรักษาความลับในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ที่ท่านอาจส่งบนเว็บไซต์นี้ อย่าส่งข้อมูลอันเป็นความลับที่นี่

  เราและบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หุ้นส่วน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้เช่าสิทธิ และผู้จำหน่าย จะไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อการชะงักงันหรือความล้มเหลวของระบบอินเตอร์เน็ต เครือข่ายหรือบริการฝากเว็บไซต์ และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือบริการที่ทำให้เว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้ หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราส่งให้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

  ท่านจะต้องใช้ดุลยพินิจของตนเองและรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านดาวน์โหลดหรือได้รับสื่อใดๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามผ่านการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากเกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดสื่อดังกล่าว

 23. ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์และบริการ

  เราอาจทำการปรับปรุง แก้ไข ระงับหรือยกเลิกการจัดให้มี หรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการใดๆ เป็นครั้งคราวและโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ และจะไม่ต้องรับผิดหากการปรับปรุง การแก้ไข การระงับหรือการถอดออกดังกล่าวทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการ

 24. คำถามและการร้องเรียน

  หากท่านมีคำถามหรือต้องการร้องเรียนใดๆ โปรดติดต่อเราโดยใช้หน้า “Contact Us” ในเว็บไซต์

 25. การบอกเลิก

  1. การบอกเลิกโดยฝ่ายเรา:

   Iด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจส่งคำบอกกล่าวโดยมีผลทันทีให้ท่านเพื่อยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของท่าน และ/หรือ ทำให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านใช้การไม่ได้ เราอาจห้ามมิให้เข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการ (หรือบางส่วนของบริการ) ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการละเมิดข้อตกลงการใช้งานนี้ หรือหากเราเชื่อว่าท่านได้ละเมิดหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในที่นี้ หรือหากเราหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ มีความเห็นว่าไม่เป็นการเหมาะสมที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่อไป

  2. การบอกเลิกโดยฝ่ายท่าน:

   ท่านสามารถบอกเลิกข้อตกลงการใช้งานได้โดยส่งหนังสือบอกกล่าวเราล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

 26. การบอกกล่าว

  1. การบอกกล่าวจากเรา:

   การบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดที่ส่งให้ท่านหาก:

   • สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เราอาจเลือก จะถือว่าได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วในวันที่ประกาศหรือเผยแพร่ หรือ
   • ส่งทางไปรษณีย์หรือทิ้งไว้ ณ ที่อยู่ที่ทราบล่าสุด จะถือว่าท่านได้รับแล้วในวันถัดจากวันที่ส่ง หรือในวันที่ทิ้งไว้ดังกล่าว
  2. การบอกกล่าวจากท่าน:

   ท่านต้องส่งคำบอกกล่าวที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นโดยส่งไปยังที่อยู่หรืออีเมล์ที่เราระบุ และจะถือว่าเราได้รับคำบอกกล่าวเช่นว่านั้นเมื่อได้รับ แม้ว่าเราจะพยายามตอบคำบอกกล่าวจากท่านโดยเร็วที่สุด แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะสามารถตอบได้ด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอทุกครั้ง

  3. วิธีการอื่น:

   โดยไม่คำนึงถึงข้อ 26.1 และ 26.2 เราอาจกำหนดวิธีการอื่นในการส่งคำบอกกล่าว (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล์หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่น) และเวลาหรือเหตุการณ์ที่ถือว่าได้ส่งคำบอกกล่าวเช่นว่านั้นโดยชอบแล้ว

 27. เบ็ดเตล็ด

  1. สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว้นแต่ข้อตกลงการใช้งานนี้จะระบุเป็นอย่างอื่น ข้อความในข้อตกลงการใช้งานนี้และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้สามารถสะสมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อและเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาอื่นๆ ที่เราอาจมีตามกฎหมายและหลักความเป็นธรรม และการที่เราไม่ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใดๆ ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้หรือตามกฎหมายหรือหลักความเป็นธรรม จะ (เว้นแต่จะระบุไว้อย่างเปิดเผยในข้อตกลงการใช้งานนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความเป็นธรรม) จะไม่เป็นการขัดขวางหรือป้องกันไม่ให้เราใช้สิทธิหรือการเยียวยาอื่นๆ อันพึงมีตามกฎหมายหรือหลักความเป็นธรรม

  2. การแก้ไขเพิ่มเติม: โดยการแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์หรือด้วยวิธีการแจ้งให้ทราบอื่นๆ ที่เราอาจกำหนดขึ้น (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งด้วยการส่งอีเมล์) เราอาจแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานนี้ การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลในวันที่เราระบุด้วยวิธีการข้างต้น หากท่านใช้เว็บไซต์หรือบริการหลังวันที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเช่นว่านั้นแล้ว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไข ท่านต้องหยุดเข้าหรือใช้เว็บไซต์และบริการ และยกเลิกข้อตกลงการใช้งานนี้ เราสามารถใช้สิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานนี้ด้วยวิธีการที่กล่าวไปข้างต้นโดยได้รับหรือไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงการใช้งานนี้ ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงการใช้งานนี้ที่ตัด จำกัดหรือเปลี่ยนแปลง หรือมีผลให้เกิดการตัด การจำกัดหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การรับรอง การรับประกัน สิทธิหรือการเยียวยาใดๆ ที่กฎหมายระบุเป็นนัย

  3. หัวข้อ: หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงการใช้งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และจะต้องไม่นำมาพิจารณาในการตีความข้อตกลงการใช้งานนี้

  4. การแก้ไขข้อผิดพลาด: การพิมพ์ผิดหรือความผิดพลาดอื่นๆ หรือการละเลยในเอกสารตอบรับ ใบแจ้งหนี้หรือเอกสารอื่นในส่วนของเราจะได้รับการแก้ไขโดยที่เราไม่ต้องรับผิดใดๆ

  5. สกุลเงิน: จำนวนเงินที่กล่าวถึงในข้อตกลงการใช้งานนี้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์

  6. ภาษา: ในกรณีที่ข้อตกลงการใช้งานนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาใดก็ตามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้ฉบับภาษาอังกฤษของข้อตกลงการใช้งานนี้มีผลบังคับเหนือกว่าฉบับภาษาต่างประเทศ

  7. ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ: ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างท่านและเราเกี่ยวกับเรื่องที่ระบุในที่นี้ และใช้แทนและแทนที่ความเข้าใจ การสื่อสารและการตกลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

  8. มีผลผูกพันและเป็นที่ยุติ: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใดๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ถ้ามี) ที่เราหรือผู้ให้บริการของเราเก็บรักษาไว้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์และการบริการจะมีผลผูกพันและเป็นที่ยุติกับท่านเพื่อนวัตถุประสงค์ทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตาม และจะเป็นพยานหลักฐานอันเป็นที่ยุติของข้อมูลใดๆ ที่ถูกส่งระหว่างเรากับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกทั้งหมดดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้ และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านการรับฟังได้ ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของบันทึกดังกล่าว เฉพาะบนพื้นฐานที่ว่าบันทึกเช่นว่านั้นอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผลลัพธ์ของระบบคอมพิวเตอร์ และท่านขอสละสิทธิใดๆ (ถ้ามี) ของท่านในการคัดค้าน

  9. การจ้างช่วงและการมอบอำนาจ: เราขอสงวนสิทธิ์ในมอบอำนาจหรือจ้างช่วงการทำหน้าที่ใดๆ ของเราที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และ/หรือ การบริการ และขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือ ตัวแทนใดๆ ก็ตามภายใต้เงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม

  10. การโอนสิทธิ: ท่านต้องไม่โอนสิทธิของท่านภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราสามารถโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้ให้แก่บุคคลที่สามใดๆ

  11. เหตุสุดวิสัย: เราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตาม ความผิดพลาด การชะงักงันหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งาน) หรือต่อความไม่ถูกต้อง ความไม่น่าเชื่อถือหรือความไม่เหมาะสมของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือ การบริการ หากเกิดขึ้นไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนจากเหตุการณ์หรือความล้มเหลวที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา

  12. ความคุ้มครองชั่วคราว: เราอาจขอรับความคุ้มครองชั่วคราวหากเราพิจารณาโดยสุจริตแล้วเห็นว่าการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามที่เกิดขึ้นนั้น คำสั่งห้ามชั่วคราวหรือความคุ้มครองชั่วคราวทันทีอื่นๆ เป็นการเยียวยาเพียงอย่างเดียวที่เหมาะสมหรือเพียงพอ

  13. ข้อตกลงและเงื่อนไข: หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าของบริษัทเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่บริษัทจำหน่ายตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ (หรือตามที่ท่านเคยตกลงไว้ก่อนหน้านี้) ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยบริษัทเป็นครั้งคราวตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้หรือโดยแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
   คำว่า “รวมทั้ง” และคำอื่นในทำนองเดียวกันนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกตัวอย่างเท่านั้น และไม่ได้เป็นการจำกัดใดๆ การอ้างถึงเอกสารใดๆ (รวมทั้งข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้) เป็นการอ้างถึงเอกสารดังกล่าวที่ได้รับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รวมเข้าด้วยกัน เพิ่มเติม ปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่เป็นครั้งคราว การอ้างถึงกฎหมายใดๆ เป็นการอ้างถึงกฎหมายดังกล่าวที่ได้รับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รวมเข้าด้วยกัน เพิ่มเติม ปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่เป็นครั้งคราว
   การที่บริษัทไม่บังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานนี้ไม่ว่าเมื่อไรก็ตามและเป็นระยะเวลาเท่าไรก็ตาม จะไม่ถือหรือถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขดังกล่าว และจะไม่มีผลกระทบไม่ว่าในทางใดก็ตามต่อสิทธิของบริษัทหลังจากนั้นในอันที่จะบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ข้อความใดๆ ในข้อตกลงการใช้งานนี้ที่ถูกห้ามหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ในเขตพื้นที่ใดก็ตามจะไม่มีผลบังคับและถูกตัดออกเฉพาะในเขตพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ทำให้ข้อความอื่นๆ ในข้อตกลงการใช้งานนี้กลายเป็นโมฆะ และการห้ามหรือการไม่สามารถใช้บังคับได้ดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อความเช่นว่านั้นต้องกลายเป็นโมฆะในเขตพื้นที่อื่น ข้อตกลงการใช้งานนี้และสัญญาใดก็ตามที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทและท่านจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และท่านยอมตนผูกพันโดยไม่อาจเพิกถอนได้และโดยไม่มีเงื่อนไขในเขตอำนาจแห่งศาลไทยซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว และศาลใดๆ ที่พิจารณาอุทธรณ์จากศาลดังกล่าว อย่างไรก็ตามข้อตกลงการใช้งานนี้อาจถูกบริษัทบังคับใช้กับท่านในเขตพื้นที่อื่น