Return & Exchange

การส่งคืนและการแลกเปลี่ยน

การคืนเงินและการแลกเปลี่ยน:

เยลมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าทุกราย หากลูกค้าต้องการคืนสินค้าที่ซื้อจาก yalesmart.com คุณสามารถเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โปรดติดต่อเราที่ 02-102-2064 ในวันและเวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา : 8.30 น. ถึง 17.30 น. หรือทางอีเมล: info.th.opening@assaabloy.com. การเปลี่ยนสินค้าทั้งหมด ขึ้นอยู่กับสินค้าในสต็อค ณ ขณะนั้น หลังจากการส่งคำขอเปลี่ยนสินค้าอนุมัติแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสินค้า 1 ครั้ง ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 บิล เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด ตามข้อความต่อไปนี้:

   • สินค้าชำรุด สาเหตุจากตัวสินค้า หรือ ไม่สามารถติดกับบานประตูได้
   • สินค้ายังไม่ได้รับการติดตั้งและต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมเช่นเดียวกับที่ได้รับ
   • อุปกรณ์ในกล่องและบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมเอกสารต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

  โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบตามเงื่อนไขและคุณภาพเมื่อได้รับ เยลขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเปลี่ยน หรือ การคืน หากรายการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

  ยกเลิกคำสั่งซื้อ

  หากต้องการเปลี่ยน หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ที่ 02-102-2064 ในวันและเวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา : 8.30 น. ถึง 17.30 น. หรือทางอีเมล: info.th.opening@assaabloy.com (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันจัดส่งหรือวันที่ติดตั้ง)