Privacy Policy
 1. บริษัท

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับ บริษัท อัสซ่า อะบลอย (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105539046705 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา” หรือ “บริษัท”)

  บุคคล กิจการ บริษัท หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรใดก็ตามที่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา หรือเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ assaabloy.co.th หรือเว็บไซต์ตราสินค้าของเรา (ซึ่งได้แก่ ABLOY, APERIO, LOCKWOOD, PYROPANEL, TRAKA, WHITCO และ YALE) (เว็บไซต์ของเรา) จะถูกเรียกแทนว่า “ท่าน”

 2. ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

  เรามีพันธะหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทุกฉบับที่บังคับใช้กับเรา ในการให้บริการแก่ท่านหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม (ตามคำจำกัดความในเงื่อนไขการใช้งาน) เราจะเก็บข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  การคลิกหรือทำเครื่องหมายถูกที่ข้อความ “SIGN UP” (ลงชื่อเข้าใช้) หรือ “YOU AGREE TO OUR PRIVACY POLICY” (ท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) หรือข้อความในทำนองเดียวกันนี้ที่อยู่ในหน้าลงทะเบียนของเรา หมายความว่าท่านรับทราบว่าได้รับแจ้งและเข้าใจเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเห็นชอบกับการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่อธิบายไว้และภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในที่นี้

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับร่วมกับประกาศ ข้อสัญญาและความยินยอมอื่นๆ ที่มีผลบังคับเกี่ยวกับการเก็บ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเรา และไม่มีเจตนาที่จะลบล้างเอกสารดังกล่าว เว้นแต่เราจะระบุเป็นอย่างอื่นโดยเปิดเผย

 3. การรวบรวม การมีไว้ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

  เราเก็บข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นต่อการทำงานและกิจกรรมของเรา หรือเพื่อติดต่อกับท่านเท่านั้น

  1. เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

   เราเก็บข้อมูลส่วนตัวด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลโดยตรงจากท่าน เช่น เมื่อท่านส่งคำขอ ส่งอีเมล์ถึงเรา สั่งซื้อสินค้า ตอบแบบสำรวจหรือลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น เมื่อท่านดาวน์โหลดและใช้แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในสินค้าหรือบริการของเรา หรือจากแหล่งอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์เว็บไซต์ หรือการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิค

   ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านสั่งซื้อสินค้าของเรา ท่านจะถูกขอให้บอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้เราพิจารณาคำสั่งซื้อของท่าน และ (ถ้ารับคำสั่งซื้อ) ทำธุรกรรมกับท่าน หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถพิจารณาคำสั่งซื้อของท่านและ (ถ้ารับคำสั่งซื้อ) ทำธุรกรรมกับท่าน นอกจากนี้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการรายงานข้อมูลเครดิตและผู้ให้บริการของเราซึ่งเราจ้างมาเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ท่าน

  2. ประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บ

   ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมและมีไว้อาจได้แก่ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงินและเครดิต และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน วีดีโอ ภาพนิ่ง การบันทึกเสียง และการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลสถานที่และข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์

  3. เราครอบครองข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

   เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ในหลายรูปแบบและในสถานที่จัดเก็บประเภทต่างๆ (ทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์) (รวมทั้งคลาวด์) ที่อาจเป็นของเราเองหรือของผู้ให้บริการของเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

  4. เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

   เรารวบรวม ครอบครอง ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น การติดต่อกับท่าน การส่งมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการ อันเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติในการดูแลลูกค้าของเรา เพื่อจัดการหรือปรับปรุงเว็บไซต์และการวิเคราะห์ทางสถิติ

   ตัวอย่างเช่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ให้บริการส่งของเพื่อดำเนินการส่งสินค้าที่ลูกค้าสั่งต่อผู้ให้บริการรับชำระเงินเพื่อดำเนินการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของเรา และต่อผู้ให้บริการไอทีเพื่อโฮสต์ พัฒนาและสนับสนุนเว็บไซต์
   นอกจากนี้ เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว:

   • เพื่อทำการตลาดทางตรงหรือทำการโฆษณาแบบติดตามลูกค้า ซึ่งรวมถึงการส่งข่าวสาร คำเชิญ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของเรา และโปรโมชั่นสินค้าทั่วไปให้แก่ท่าน
   • เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับท่าน
   • แก่หน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิต
   • เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การพัฒนาและการวิเคราะห์ การวางแผน การพัฒนาเว็บไซต์ การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงของบริษัท
   • เมื่อบุคคลภายนอกได้มาหรือประสงค์จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ในบริษัท หรือธุรกิจของบริษัท หรือ
   • เท่าที่เรามีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้สามารถกระทำการดังกล่าวได้

   หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อสื่อสารเพื่อการตลาดทางตรงจากเรา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวของบริษัทตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

  5. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อใคร

   ในฐานะส่วนหนึ่งของการรวบรวม การครอบครองและการใช้ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ASSA ABLOY ผู้ให้บริการ หุ้นส่วนทางธุรกิจ และผู้ได้รับอนุญาตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (รวมทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป)

   เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาสามารถจัดให้มีสินค้าและบริการที่ได้รับการว่าจ้างให้จัดหา หรือตามที่ระบุเป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

   หากข้อมูลส่วนตัวได้รับการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามซึ่งอยู่นอกประเทศไทย บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจถูกกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ

   การที่ท่านมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เราหมายความว่าท่านรับทราบ ตกลงและยินยอมให้เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วยวิธีที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมทั้งต่อผู้รับในต่างประเทศ

   ท่านยังรับรองด้วยว่าท่านได้รับอนุญาตให้มอบข้อมูลดังกล่าว และเท่าที่ท่านทราบข้อมูลเช่นว่านั้นเป็นปัจจุบันและถูกต้อง

   การให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นไปด้วยความสมัครใจ อย่างไรก็ตามหากเราไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของท่านได้ เราอาจไม่สามารถติดต่อทำธุรกรรมกับท่านต่อไปได้ รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน

   นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะไม่ขายหรือส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วยวิธีการใดก็ตามให้แก่บุคคลที่สาม หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา

   เว็บไซต์ของเรายังมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ลิงค์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลส่วนตัว หรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้น ท่านต้องรับผิดชอบความเสี่ยงทุกประการในการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

   เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn เป็นต้น) ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจว่าข้อมูลใดบ้างที่จะเก็บและเก็บอย่างไร และใช้คุกกี้อะไรบ้าง ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มดังกล่าว

 4. คุกกี้

  เราและผู้ให้บริการของเราอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ (ซึ่งรวมถึงคุกกี้ (ทั่วไป) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ คุกกี้กำหนดเป้าหมาย โฆษณา หรือโฆษณาแบบติดตามลูกค้า เว็บบีคอนและพิกเซล และเทคโนโลยีประเภทอื่นๆ) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่าคุกกี้) ที่ช่วยในการทำงานและกิจกรรมของเรา รวมถึงการติดต่อกับท่านเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการโฆษณาแบบติดตามลูกค้า ตัวอย่างเช่น คุกกี้ช่วยให้เราสามารถติดตามรูปแบบการใช้งานและสถิติการใช้งาน และเพื่อระบุตัวผู้เข้าชมเว็บไซต์

  “คุกกี้” เป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกเก็บไว้และเข้าถึงบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารของท่าน เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้หลายประเภท ซึ่งอาจยังค้างอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านเป็นระยะเวลาแตกต่างกันไป โดยบางประเภทอาจอยู่ตลอดไป เว้นแต่ท่านจะลบออกจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่าน นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้ในแพลตฟอร์มอื่น รวมทั้งในอีเมล์ จดหมายข่าวและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของเรา

  เรายังใช้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม รวมทั้ง Google Analytics, Usabilla และ Hotjar เพื่อเก็บและประมวลข้อมูล และเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราในระดับนิรนามและภาพรวม การทำเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมและผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การโฆษณาแบบติดตามลูกค้าและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

  ในการทำงานและกิจกรรมของเรา คุกกี้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการโฆษณาแบบติดตามลูกค้าในรูปแบบต่างๆ เช่น เพื่อดูว่ามีใครบ้างที่เข้าชมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา ใช้แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของเรา หรือมีปฏิสัมพันธ์กับวีดีโอของเรา การทำเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถทำการโฆษณาออนไลน์ไปยังท่านผ่านบุคคลที่สาม เช่น Google ซึ่งก็อาจใช้คุกกี้เพื่อติดตามกิจกรรมในเว็บไซต์และแสดงโฆษณาของเราทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ แพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ

  ท่านสามารถเลือกออกจากการใช้คุกกี้ของ Google Analytics และ Google ได้โดยค้นหา ‘Google opt out’

  หากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับคุกกี้ ท่านควรตั้งค่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านไม่ให้เก็บคุกกี้ โดยอัตโนมัติ หรือแจ้งให้ท่านทราบเมื่อไรก็ตามที่เว็บไซต์ขอให้เก็บคุกกี้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถลบคุกกี้ที่เคยเก็บไว้ออกจากเครื่องของท่าน อย่างไรก็ตามขอให้ท่านระลึกว่าบางส่วนหรือบางฟังก์ชั่นในเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องใช้คุกกี้ และอาจจะไม่ทำงานหากท่านลบหรือไม่ยอมรับคุกกี้

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ กรุณาติดต่อเราที่ Cookies@assaabloy.com

 5. การรักษาความปลอดภัย

  เมื่อเรามีข้อมูลส่วนตัวใดๆ เราจะดำเนินขั้นตอนตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การแก้ไขดัดแปลง การแทรกแซงหรือการเปิดเผย หากท่านส่งข้อมูลส่วนตัวของเราให้ท่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (รวมทั้งผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือการใช้แอพพลิเคชั่นใดๆ ก็ตาม) เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านส่งให้เราได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลดังกล่าว

  หากเราเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้ขอหรือหากเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำกิจกรรมหรือทำงานของเราอีกต่อไป หากเป็นไปได้และมีเหตุผลอันควร เราจะทำลายข้อมูลหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกทำให้ไม่สามารถระบุที่มาได้

 6. การเข้าถึง การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

  สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือข้อมูลส่วนตัวที่ท่านมอบให้ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนตัวของท่านมีการเปลี่ยนแปลง หรือในกรณีที่ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวที่เรามีเกี่ยวกับตัวท่านไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ทำให้เข้าใจผิดหรือล้าสมัย ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นปัจจุบันเมื่อไรก็ได้โดยการเข้าไปในบัญชีของท่านในแพลตฟอร์ม หากท่านประสงค์จะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เราอาจเก็บไว้เกี่ยวกับท่านอันเป็นผลจากกระบวนการเก็บข้อมูลของเราที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากท่านมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ทำการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เกี่ยวกับท่านซึ่งเราอาจมีไว้ หรือหากท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว (DPP) ของเรา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

  เราอาจคิดค่าบริการในการเข้าถึงตามสมควรเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของเราในการให้ข้อมูลแก่ท่าน เราดำเนินขั้นตอนต่างๆ เพื่อแบ่งปันการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามและบริษัทในเครือซึ่งเราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากข้อมูลส่วนตัวของท่านยังคงมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

 7. การถอนความยินยอมและการลบหรือแปลงข้อมูลส่วนตัวเพื่อมิให้สามารถระบุตัวบุคคลได้

  ท่านสามารถแจ้งการถอนความยินยอมต่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามและด้วยวิธีที่ระบุไว้ข้างต้นเมื่อไรก็ได้ หรือขอให้ลบหรือทำให้ไม่สามารถระบุที่มาของข้อมูลส่วนตัวได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามข้อมูลการติดต่อด้านล่าง ทั้งนี้ขอให้ท่านทราบว่าหากท่านแจ้งถอนความยินยอมต่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และด้วยวิธีที่ระบุข้างต้น หรือขอให้ลบหรือทำให้ไม่สามารถระบุที่มาของข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ เราอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาที่เราทำไว้กับท่านได้อีกต่อไป และเราจะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เราไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับท่านได้ ทั้งนี้เราขอสงวนสิทธิ์และการเยียวยาตามกฎหมายของเราอย่างเปิดเผยในกรณีดังกล่าว

 8. การแก้ไขเพิ่มเติม

  เราอาจทำการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเราหรือแจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้การที่ท่านใช้บริการของเรา เข้าถึงแพลตฟอร์มหรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงการส่งคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ กรุณาตรวจสอบเป็นประจำเพื่อดูว่ามีการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือไม่

  ท่านตกลงว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมอย่างเปิดเผยจากท่าน

 9. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือยกเลิกวิธีที่จะทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงตัวท่าน ทันทีที่มีเหตุผลอันสามารถสันนิษฐานได้ว่าการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวนั้นตั้งแต่แรก และไม่มีความจำเป็นทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป

 10. เด็กและผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

  เราไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่มีเจตนาที่จะให้บริการหรืออนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้แพลตฟอร์ม เท่าที่ทราบเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากท่านมีอายุน้อยกว่า 18 ปี ท่านจะสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้น

 11. สิทธิของเราในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

  ท่านรับทราบและตกลงว่าเรามีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อหน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านภาษี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นๆ หรือต่อเจ้าของสิทธิที่เกี่ยวข้อง หากเรามีเหตุผลอันควรเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ ข้อกำหนดหรือข้อตกลงใดๆ ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือบังคับ อันเป็นผลจากการปฏิบัติตามคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือ การร้องขอไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามโดยหน่วยงานดังกล่าว ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ท่านตกลงว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ และ/หรือ สละสิทธิของท่านในการดำเนินการใดๆ กับเราสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในสถานการณ์เหล่านี้

 12. เบ็ดเตล็ด

  ไม่มีข้อความใดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ที่สามารถตีความหรือบังคับใช้เพื่อตัดออก จำกัดหรือแก้ไข หรือมีผลให้เกิดการตัดออก การจำกัดหรือการแก้ไขซึ่งพันธะหน้าที่หรือสิทธิใดๆ ที่กฎหมายบ่งชี้โดยนัยและที่ไม่สามารถตัดออก จำกัดหรือแก้ไขได้ตามกฎหมาย

  หัวข้อที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลต่อการตีความนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  คำว่า “รวมทั้ง” และคำอื่นในทำนองเดียวกันนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกตัวอย่างเท่านั้น และไม่ได้เป็นการจำกัดใดๆ

  การอ้างถึงเอกสารใดๆ (รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) เป็นการอ้างถึงเอกสารดังกล่าวที่ได้รับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รวมเข้าด้วยกัน เพิ่มเติม ปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่เป็นครั้งคราว

  การอ้างถึงกฎหมายใดๆ เป็นการอ้างถึงกฎหมายดังกล่าวที่ได้รับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รวมเข้าด้วยกัน เพิ่มเติม ปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่เป็นครั้งคราว

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

 13. ข้อมูลการติดต่อ

  เจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัว
  บริษัท อัสซ่า อะบลอย (ประเทศไทย) จำกัด
  1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ชั้น 5 ถนนพัฒนาการ 
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  info.th.opening@assaabloy.com
  Phone: +66 (0)2 722 7371 upto 4

 1. A ‘cookie’ is a small text file containing information which is stored on your computer. Cookies are only used for technical reasons and to facilitate your use of a website. One type of cookie will save a file permanently on your computer. It can thereafter be used to customise this website based on the user’s choices and interests. Another common type of cookie is the “session cookie”. When you visit a website, session cookies are sent between your computer and the server to collect information. Session cookies are not saved once you close your web browser. For more information about how cookies work, please be referred to www.allaboutcookies.org.

 2. The cookies that ASSA ABLOY use on this website are (how long a cookie is saved is specified within parentheses after each denomination):

 3. .ASPXROLES (session) – a cookie which stores role names for users, in order to tell the role of the logged-on user. Only used for websites with a password protected area.

 4. .ASPXAUTH (session) – used in order to determine if a user is authorised to access or not and, only once a user has logged on. Used for websites with a password protected area only.

 5. .LoginC (session) – used in order to see which user is logged-on. Only used for websites with a password protected area.

 6. backgroundImageIndex (session) – used for the reference home page to set up the starting image of the slideshow.

 7. ASP.NET_SessionId (session) – ASP.NET uses this cookie to keep track of requests made during a particular session. It enables the retention of and separation of different users. Only used for websites with a password protected area.

 8. We are continuously working to improve assaabloy.com. In order to do this we use Google Analytics to analyse our users behaviour on an anonymous and aggregated level.

 9. We also allow our web analysis tool, Google Analytics, to place and manage cookies on this website. The following cookies are placed by Google Analytics to log data about visits and visitors of this website. The statistics are used to improve the user experience of this website:

  • _utma (two years)

  • _utmz (six months)

  • _utmc (session)

  • _utmb (30 minutes)

  • _utmt (ten minutes)

 1. If you do not wish to accept cookies you can change your web browser’s settings to automatically deny the storage of cookies or to inform you when a website wants to store cookies on your computer. Previously stored cookies can also be deleted through the web browser. More information can be found through your web browser’s support pages. Please note that certain areas and functions on this website require cookies and may not function if cookies are deleted or declined.

 1. For more information regarding the cookies used on this website please contact us at cookies@assaabloy.com.

Cookie

Domain

Purpose

Stored information

Duration

Sharing

[State the name of the cookie]

[State the domain name of the cookie]

[State the purpose of the cookie]

[State what information is stored through the cookie]

[State how long the cookie is stored]

[State if the cookie shares information with any third party.]

guest-view

Stores the Order ID that guest shoppers use to retrieve their order status.

Order id

Login_redirect

Destination page

Preserves the destination page the customer was navigating to before being directed to log in.

mage-messages

Error messages

Tracks error messages and other notifications that are shown to the user, such as the cookie consent message, and various error messages, The message is deleted from the cookie after it is shown to the shopper.

product_data_storage

Product id

Stores configuration for product data related to Recently Viewed / Compared Products.

recently_compared_product

Product id

Stores product IDs of recently compared products.

recently_compared_product_previous

Product id

Stores product IDs of previously compared products for easy navigation.

recently_viewed_product

Product id

Stores product IDs of recently viewed products for easy navigation.

recently_viewed_product_previous

Product id

Stores product IDs of recently previously viewed products for easy navigation.

stf

Time

Records the time messages are sent by the SendFriend (Email a Friend) module.

X-Magento_Vary

Configuration setting

Configuration setting that improves performance when using Varnish static content caching.

form_key

Form key

A security measure that appends a random string to all form submissions to protect the data from Cross-Site Request Forgery (CSRF).

mage-cache-sessid

sessionID

The value of this cookie triggers the cleanup of local cache storage. When the cookie is removed by the backend application, the Admin cleans up local storage, and sets the cookie value to “true.”

mage-cache-storage

Local storage of visitor-specific content

Local storage of visitor-specific content that enables ecommerce functions.

mage-cache-storage-section-invalidation

Forces local storage of specific content sections that should be invalidated

Forces local storage of specific content sections that should be invalidated.

persistent_shopping_cart

Cart key

Stores the key (ID) of persistent cart to make it possible to restore the cart for an anonymous shopper.

private_content_version

Random unique number

Appends a random, unique number and time to pages with customer content to prevent them from being cached on the server.

section_data_ids

Customer specific information

Stores customer-specific information related to shopper-initiated actions such as display wish list, checkout information, etc.

store

Store locale

Tracks the specific store view / locale selected by the shopper.

__utma

sessions

Distinguishes shoppers and sessions .This cookie is created when the JavaScript library executes and there is no existing __utma cookie. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmt

Throttle request rate

Used to throttle request rate.

__utmb

New session/visits

Determines new sessions/visits. This cookie is created when the JavaScript library executes and there is no existing __utmb cookie. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

_utmz

Traffic source

Saves the traffic source or campaign that explains how the shopper reached your site. The cookie is created when the JavaScript library executes, and is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmv

visitor-level custom variable data

Stores visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor-level custom variable. This cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.