Installation

การติดตั้ง

นโยบายการติดตั้ง สินค้า Yale digital lock

 1. บริการจัดส่งพร้อมติดตั้งฟรี เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปริมณฑลเฉพาะอำเภอเมืองเท่านั้น) (นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และปทุมธานี)  โดยเจ้าหน้าที่จะทำการโทรนัดหมาย วันและเวลา เพื่อเข้าติดตั้งกับลูกค้าโดยตรง

 2. เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายการติดตั้ง เมื่อระบบได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 3. หากไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ทำการติดตั้ง  บริษัทฯ จะทำการส่งสินค้าให้ลูกค้าภายใน 5 วันทำการ (กรุงเทพฯ) สำหรับ ต่างจังหวัด จะทำการส่งสินค้าโดย EMS (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) ภายใน 10 วันทำการ

 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งสินค้า และติดตั้งภายในประเทศไทย เท่านั้น

 5. บริการติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ Yale digital lock ที่ซื้อจาก ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือแต่งตั้ง และ  ร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตหรือแต่งตั้งเท่านั้น ในประเทศไทยเท่านั้น

 6. หน้างานที่มีข้อจำกัดเรื่องวัน และเวลา ในการเข้าหน้างาน  ต้องแจ้งกับพนักงานก่อนทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ เดินทางเพื่อไปทำการติดตั้งและไม่สามารถเข้าหน้างานเพื่อติดตั้งได้ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าเดินทางของพนักงานติดตั้ง และลูกค้าต้องชำระเป็นจำนวนเงิน 800.00 บาท

 7. การยกเลิกคิวการติดตั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งเข้าที่ call center 02-722-7500 เพื่อขอยกเลิกคิวก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทำการ และกำหนดนัดหมายการติดตั้งใหม่ 7-14 วันทำการ โดยเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้ง วัน และเวลากับลูกค้าโดยตรง

 8. การรับประกัน – โปรดดูเอกสารแนบ(ด้านล่าง)

 9. เราให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน(โปรดดูเอกสารแนบด้านล่าง) ที่ 02-722-7500

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าและการบริการ Yale digital lock

 1. ผลิตภัณฑ์นี้มีระยะเวลารับประกันเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อตามรุ่นของสินค้าที่ระบุ

 2. บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ หากสินค้าหรือชิ้นส่วนนั้นชำรุด อันเกิดจากความผิดพลาดทางด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนนั้น ๆ

 3. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใด ๆ ที่ขัดข้อง เสียหาย อันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การใช้และการติดตั้งที่ผิดวิธี, เสียหายจากการขนส่งของลูกค้าเอง, ขาดการดูแลรักษา, ละเลยไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดในคู่มือการใช้งาน, การจราจล, การก่อการร้าย, ภัยสงคราม

 4. บริษัท ฯ จะไม่รับประกันสินค้าหากมีการนำสินค้าไปซ่อม หรือเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงอุปกรณ์ชิ้นส่วนใดๆ ภายในและภายนอกสินค้าโดยบุคคลนอกที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ

 5. ทางบริษัทฯ รับประกันเฉพาะสินค้าของทางบริษัทฯ เท่านั้น ไม่รวมถึงทรัพย์สินหรือความเสียหายต่อเนื่องอื่นใด และสินค้าดังกล่าวต้องถูกจัดจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือแต่งตั้ง และ  ร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตหรือแต่งตั้ง ในประเทศไทยเท่านั้น

 6. การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลงทันทีเมื่อ เสียหายตามข้อ 3  บัตรรับประกันหมดอายุ, บัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทำการแก้ข้อความด้วยวิธีการต่างๆ, บัตรรับประกันหาย และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรรับประกันให้ใหม่

 7. บริษัท ฯ จะไม่รับประกันสินค้าตามที่ระบุไว้ หากไม่มีบัตรรับประกันมาแสดงแก่พนักงานและไม่ได้มีการส่งบัตรรับประกันสินค้ากลับมายังบริษัทฯ หรือลูกค้าที่ไม่ลงทะเบียนการรับประกันสินค้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ฯ โดยทางบริษัท ฯ จะรับประกันสินค้าไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ระบุไว้

 8. สินค้าทุกรุ่นต้องได้รับการตรวจซ่อมจากพนักงานที่ได้รับอนุญาติหรือแต่งตั้งจากบริษัท ฯ หรือต้องมารับบริการตรวจซ่อมที่บริษัท ฯ เท่านั้น

 9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า คืนสินค้า ทุกกรณี อันเนื่องมาจากลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า, ฟังก์ชั่น, คุณสมบัติ หรือ การใช้งาน